Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www.rplast.pl będącego własnością P.H.U. R - Plast Sylwia Regulska-Güney z siedzibą w Warce, przy ulicy Okopowej 13, 05-660 Warka, posiadającą numer NIP 5211501724, numer REGON 362557860 („RPLAST”, „Administrator” lub „Administrator Danych Osobowych”).

Ochrona Danych Osobowych

RPLAST, jako Administrator danych, przetwarza dane użytkowników strony internetowej www.rplast.pl w celach prowadzenia platformy informacyjnej oraz w celu wysyłki materiałów marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dane użytkowników zbierane są na czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz jej wykonania, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych w klauzulach informacyjnych zadań i celów RPLAST. Użytkownik jest zawsze informowany o celu w którym dane będą przetwarzane, o terminie retencji danych oraz o przysługujących mu prawach. RPLAST nie kupuje, nie sprzedaje, ani nie pośredniczy w handlu bazami danych. Przetwarzane przez nas dane wykorzystujemy jedynie w celu, w którym zostały zebrane.

Dane osobowe zbierane są w zakresie wynikającym z celu przetwarzania danych. RPLAST nie zbiera danych, których zakres wykracza poza niezbędny do realizacji celu przetwarzania. RPLAST nie zbiera za pośrednictwem strony www.rplast.pl żadnych danych, które w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają pochodzenie: rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, przynależność wyznaniową, przynależność partyjną, przynależność związkową, jak również danych o stanie zdrowia, danych genetycznych, danych biometrycznych, nałogach, życiu seksualnym, danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych, innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Osobom których dane przetwarza RPLAST przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

W celu realizacji tego prawa należy skontaktować się z nami mailowo za pomocą następującego adresu e-mail: iod@rplast.pl.

RPLAST w swoich działaniach dotyczących przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem strony www.rplast.pl stosuje obowiązujące przepisy prawa:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
- Ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- Ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

 

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://rplast.pl ,
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – firma P.H.U. R - Plast Sylwia Regulska-Güney z siedzibą w Warce, przy ulicy Okopowej 13, 05-660 Warka, posiadającą numer NIP 5211501724, numer REGON 362557860, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu. Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

  • Google Analytics
  • Google+
  • Facebook

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie, użytkownik znajdzie w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie